احمد صداقت
فریبا فهیم
محمود حقیقت پور ۱۰۰۰۰
محمد رضا درویشیان۱۲۰۰۰۰
حسن اصلدار ۱۰۰۰۰۰
رضا زاهدی ۱۰۰۰۰
جواد قربانی نظر علی۳۰۰۰۰
علی حسنی ۱۰۰۰۰
جواد قربانی
احمد عباس پور۵۰۰۰
دکتر نجف زاده دارو خانه ۲۰۰۰۰۰
حاج شیخ احمد امیری ۵۰۰۰۰
سرهنگ علیپور ۱۵۰۰۰
شیخ عبدالهی ۳۰۰۰۰
حسین پسندیده ۱۰۰۰۰
زهرا رسول نیا ۱۰۰۰۰
آمنه فدوی ۱۰۰۰۰
احمد دوغ ابادی ۱۰۰۰۰
جواد قادری ۵۰۰۰۰
حسین فهیم ۱۰۰۰۰۰
مهدی نیازمند۱۵۰۰۰
مهدی اکبری آلی ۱۰۰۰۰
جواد الهامی نیا ۲۰۰۰۰
مهندس صادقی جهاد کشاورزی ۲۰۰۰۰
علیرضا دلیری ۱۰۰۰۰
حسن پورعباس علی ۵۰۰۰۰
بخشدار جناب ذاکر ۵۰۰۰۰
ریحان کلاه درازی ۱۰۰۰۰
دکتر کرباسی ۲۰۰۰۰
مجید عبدالعلی زاده ۳۰۰۰۰
جمشید فرجامی ۱۵۰۰۰
علیرضا صداقت ۵۰۰۰۰
محمدرضا یعقوبی ۲۰۰۰۰
احمد یعقوبزاده ۱۰۰۰۰
حسن نیکوکار ۱۰۰۰۰
محسن عبدالعلی زاده ۱۰۰۰۰
علی اکبر حجتی نیا ۵۰۰۰۰و ۴۰۰۰۰
مهندس شرکت گاز ۳۰۰۰۰
احسان خالق پناه ۲۰۰۰۰
حاج اسحاق قربانی ۵۰۰۰۰۰
مهدی دشتی ۲۰۰۰۰
مهدی مدرسی حسن ۱۰۰۰۰
مجید درخشان ۲۰۰۰۰
جواد امیری فرزند محمد رضا ۱۰۰۰۰
جواد قربانی فرزند جعفر ۲۰۰۰۰۰
هادی سالاری ۵۰۰۰۰
مهدی بامری ۱۰۰۰۰
لیلا بیارش ۱۰۰۰۰
حسین صانع ۱۰۰۰۰
مسعود علیشاهی ۱۰۰۰۰
آمنه امیری ۱۰۰۰۰
نرگس تاجیک۱۰۰۰۰
مهدی نیکوکار ۱۰۰۰۰
خانم مهدی نیکوکار ۱۰۰۰۰
عباس دلخواسته ۵۰۰۰۰
ربابه زبردست ۱۰۰۰۰
همسر جواد عباسی ۱۰۰۰۰
علی قربانی رجبعلی ۲۰۰۰۰۰
محمدرضا مدرسی ۲۰۰۰۰
مریم فخار زاده دوغ آبادی ۱۰۰۰۰
غلامرضا یوسفی َفاطمی ۲۰۰۰۰۰
محسن یوسفی ۲۰۰۰۰
عباس زردادخانی ۱۰۰۰۰
اکرم امیری ۱۰۰۰۰
فاطمه یعقوبی آلی ۱۰۰۰۰
فاطمه محمدی محمد حسن ۱۰۰۰۰
علی عبدالعلی زاده عباس ۳۰۰۰۰
معصومه خوجوی ۰
عاطفه صانعی ۲۰۰۰۰
حمیده دوغ آبادی ۱۰۰۰۰
عزرا هراتی ۱۰۰۰۰
پورعلی آشپز ۲۰۰۰۰
مهدیه بایزدی مرادی همسایه ۱۰۰۰۰
حسین پورعباس محمد علی۱۰۰۰۰
جواد قربانی یوسفعلی ۲۵۰۰۰
محمد کمالی نیا آلی ۳۰۰۰۰
عباس کمالی نیا آلی ۱۰۰۰۰
محمد علی زبردست ۱۰۰۰۰
حاج رضا احمدی ۱۰۰۰۰۰۰
فرزانه فهیم ۱۰۰۰۰۰
محبوبه محمدزاده علی اکبر ۱۰۰۰۰
ناصر احمدی ۵۰۰۰۰
وحید کاظم زاده کاشی ۱۰۰۰۰
احسان دلخواسته ۱۰۰۰۰
محبوبه مدرسی ۵۰۰۰۰

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)