#وجه_تسمیه این قسمت : کلمه "نیوز" همه ما بارها کلماتی مانند "مه ولات نیوز"، "مشهد نیوز"، "شادمهر نیوز" و ... را شنیده ایم. کلمه "نیوز" یک کلمه انگلیسی ست، به معنای "اخبار".     وقتی می گوییم: "شادمهر نیوز" یعنی اخبار شادمهر.   اما می پردازیم به داستان ...