(پیوست 9-2) اساسنامه موسسه غیر انتفاعی غیر تجاری موضوع بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   فصل اول:کلیات و اهداف ماده 1 نام موسسه..................................................................................................................است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ......................                          .....نامیده می شودو محدوده فعالیت آن         شهرستانی       استانی        فرااستانی      ...