« دَرجَند» واژه ی ای که قدیمی‌های منطقه ی ما در محاورات خود بکار می بردند... چند روز پیش بود که دو نفر از شهروندان مسن تر در گفتگویی که با هم داشتند از قیمت و خرید یک درجند کبریت صحبت می ...