استاد و معلم فرهیخته و گرانقدر؛ جناب آقای "یوسف مروجی ": بهترین خاطرات هر دانش آموز از دوران مدرسه به نحوی با مربیان پرورشی گره خورده است. خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری در کنار خاطرات شیرین گروه های سرود و تاتر، و کسب ...