«قبله نما» خیلی وقت بود در نظر بود در این خصوص یاد داشتی ارائه دهم اما احساس کردم ضمن اینکه موثر نباشد شاید چون مطلب توصیه ای هست برای افرادی خوشایند هم نباشد ولی چون در زمان اجرای طرح محراب مسجد ...