الیاف حیوانی کیلو صد تومان !!!!؟؟؟؟ یقینا اگر سوالی طرح شود مبنی بر اینکه کدام محصول صنعتی را در کشور می شناسید که قیمت هر کیلوی آن صد تومان باشد و جایزه ارزشمندی هم برای پاسخ صحیح تعیین شود ،پیدا کردن ...