سه ماه و چهارده روز... داستان زیر مربوط به شخص معتاد است که فشار مالی مجبورش می کند، که با یکی ازاقوام پولدارش، مشکلاتش را مطرح کند. از قوم خود درخواست می کند که برایش کار کند. تا با دستمزدش بتواند زندگی ...