سرکار خانم "دکتر عاصمی"؛ متاسفانه امروز باخبر شدیم که پدر گرامیتان که از نمونه های پرافتخار صبر و ایثار بودند، به دیار باقی شتافتند. پدري كه خالصانه و براي رضايت پرودگار عزيزترين سرمايه هاي خويش را در دفاع از اسلام و انقلاب ...