مراسم خنچه برون در شادمهر قدیم نیز مانند سایر مناطق كشورمان ازدواج دارا‌ی آداب و رسوم  شیرین و جذاب خاص خود بوده . پس از خواستگاری‌  و بعد از موافقت و تعیین مهر، مراسم بله‌برون و انجام سایر مراسم زمان عقدوعروسی، ...