مرور کنیم مجله دنیای ورزش 44سال قبل را.... خوب با توجه به قول و اعلام قبلی بمنظور احترام به پیشکسوت گرامی و ورزشکار پیروز خانه های فرهنگ روستایی منطقه تربت حیدریه معلم عزیزجناب آقای محمدرضا امیری در محل منزل ایشان حاضر ...