دکتر مهسا احمدی شادمهری فرزند دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری دارای مدرک دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)