دانش آموز رضا نمازی فرزند علی ساکن شادمهر پایه ی هشتم مقام اول مسابقات فرهنگی رشته مفاهیم را کسب و به مرحله استانی راه یافت.